Zmiany w zakresie cen transferowych w 2016/2017r.

9 października Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, przynoszącą zupełnie nowe regulacje dotyczące dokumentacji podatkowej. Nowelizacja ta jest efektem prac, jakie toczą się w ramach inicjatywy OECD dotyczącej zwalczania erozji podstawy opodatkowania i przerzucania dochodów (tzw. BEPS – base erosion, profit shifting), i które spowodowały konieczność dostosowania dotychczasowych przepisów do ostatnio wypracowanych międzynarodowych standardów. Poniżej omawiamy najważniejsze zmiany.

Nowe przepisy przynoszą istotne zmiany odnośnie do dotychczasowego podejścia zarówno do zakresu podmiotowego obowiązku, jak i merytorycznej zawartości dokumentacji. Przepisy, które będą obowiązywać od 2017 r. (z wyjątkiem regulacji dotyczącej sprawozdań CIT-CBC, o których poniżej, obowiązujących już od początku 2016 r.) stanowią prawdziwą rewolucję w podejściu do zagadnienia dokumentacji cen transferowych.

Co się zmienia:

  1. Zmiana definicji podmiotów powiązanych.

Ustawodawca w znaczący sposób zmienia definicję podmiotów powiązanych. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 11 ustawy o CIT za podmioty powiązane kapitałowo uważa się tylko te, w których udział w kapitale innego podmiotu nie będzie mniejszy niż 25 %, a nie jak dotąd tylko 5 %. Na skutek zmian podatnicy posiadający dość niskie udziały w kapitale innych podmiotów nie są traktowani jako podmioty powiązane i nie dotyczą ich rygory w zakresie cen transferowych.

  1. Uzależnienie obowiązków od wielkości podatników.

W zależności od wielkości podatników, nowelizacja nakłada na nich większe obowiązki. Skala działalności przesądza o zakresie obowiązków. W konsekwencji najmniejsi podatnicy, których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, nie przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartości 2 mln euro, nie będą musieli przygotowywać dokumentacji podatkowej.

  1. Nowy obowiązek dla podmiotów przekraczających próg.

Przekroczenie progu 2 mln euro powoduje powstanie obowiązku również w kolejnym roku podatkowym, nawet jeśli wysokość przychodów w roku, za który podatnik był zobowiązany do sporządzenia dokumentacji, była niższa. Każdorazowe przekroczenie progu 2 mln euro przychodów lub kosztów spowoduje konieczność sporządzania dokumentacji przez co najmniej 2 kolejne lata podatkowe.

  1. Szczególne regulacje dla rajów podatkowych.

Dokumentacja ma być przygotowywana nie tylko do transakcji z podmiotami powiązanymi, ale również do transakcji lub innych zdarzeń, w których podatnik dokonuje płatności, bezpośrednio lub pośrednio, do podmiotu mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę w tzw. raju podatkowym. Tak jak obecnie dotyczy to transakcji lub zdarzeń, których równowartość przekracza 20 000 euro. Odnosi się to także do dokumentowania umów spółki niebędącej osobą prawną, umów wspólnego przedsięwzięcia lub innych umów o podobnym charakterze, w których łączna wartość wkładów lub wartość umowy czy przedsięwzięcia przekracza wspomniane 20 000 euro. Nie ma znaczenia, czy dotyczy to relacji z podmiotami powiązanymi czy z niezależnymi. Obowiązki te odnoszą się do wszystkich podatników – również tych najmniejszych nieprzekraczających progu 2 mln euro przychodów lub kosztów.

Michał Sojka

Młodszy konsultant podatkowy

e-mail: m.sojka@b2btax.pl