Zmiany w zakresie korekty przychodów i kosztów od 1 stycznia 2016 r.

Dodano:   art. 15 ust. 4i ustawy o PIT oraz art. 12 ust. 3j ustawy o CIT

Od 1 stycznia 2016 r. jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego, spowodowana jest rabatem, skontem, opustem cenowym, zwrotem towarów, czy też premią pieniężną, wówczas korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.

Dzięki powyższemu podatnicy PIT i CIT, którzy wystawili lub otrzymali fakturę korygującą – np. w związku ze zwrotem towaru – przyporządkują ją w przychodach i kosztach okresu, w którym ją otrzymali, bez potrzeby wracania do faktury pierwotnej. Podatnicy ci nie będą więc narażeni na zapłatę odsetek od zaległości podatkowej w sytuacji, gdy obniżka zmniejszy ich koszty. Zmiany mają być również korzystne ze względu na brak konieczności zmiany sprawozdań finansowych, a także remanentu, tj. spisu z natury.

Korzystne dla podatników rozwiązanie nie będzie miało jednakże zastosowania do korekt związanych z błędami rachunkowymi lub oczywistymi omyłkami. Te nadal trzeba będzie korygować wstecz.

Nowe regulacje, tj. art. 15 ust. 4i ustawy o PIT, art. 12 ust.3j ustawy o CIT, weszły w życie 1 stycznia 2016 r. i mają zastosowanie również do kosztów i przychodów powstałych przed tą datą w sytuacji, gdy korygująca faktura została wystawiona po 1 stycznia 2016.

Jakub Włosek

Konsultant podatkowy

e-mail: j.wlosek@b2btax.pl