Preferencje podatkowe związane z tworzeniem zakładowych żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli.

Dodano: art. 21 ust. 1 pkt 67b), art. 22 ust. 1p, art. 22 ust. 1o i art. 22 ust. 1r ustawy o PIT oraz art. 15 ust. 1za, art. 15 ust. 1zb i  art. 15 ust. 1zc ustawy o CIT

Nowelizacja: art. 21 ust. 1 pkt 67a) ustawy o PIT

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wprowadzające preferencje podatkowe dla pracujących rodziców, jak i pracodawców, którzy ponoszą wydatki związane z tworzeniem zakładowych żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli.

Poprzez dodanie art. 22 ust. 1p, 1o i 1r ustawy o PIT oraz art. 15 ust. 1za, 1zb i 1zc ustawy o CIT ustawodawca wprowadził do polskiego systemu podatkowego preferencje podatkowe, które są adresowane do tych pracodawców, którzy ponoszą koszty związane z tworzeniem zakładowych żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli, bądź finansują część wydatków ponoszonych przez pracowników w związku z opieką nad dziećmi. W myśl dodanych przepisów kosztami uzyskania przychodów są także trzy kategorie wydatków:

– koszty poniesione przez pracodawcę na utworzenie zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub zakładowego przedszkola,

– koszty związane z prowadzeniem zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub zakładowego przedszkola,

– koszty z tytułu dofinansowania pracownikowi wydatków związanych z objęciem dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna, uczęszczaniem dziecka pracownika do żłobka lub klubu dziecięcego oraz uczęszczaniem dziecka pracownika do przedszkola.

Powyższe kategorie wydatków stanowią koszty uzyskania przychodów, pod warunkiem, że nie zostały sfinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Do polskiego systemu podatkowego wprowadzono również preferencje podatkowe adresowane zarówno do pracujących rodziców. W myśl przepisów obowiązujących do tej pory, wolne od podatku dochodowego były świadczenia otrzymane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, związane z pobytem dzieci osób uprawnionych do tych świadczeń w żłobkach lub klubach dziecięcych. Nowelizacja art. 21 ust. 1 pkt 67a) ustawy o PIT rozszerza zakres przedmiotowy powyższego zwolnienia o świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych związane z pobytem dzieci w przedszkolach. Ponadto ustawodawca, poprzez dodanie art. 21 ust. 1 pkt 67b) ustawy o PIT, wprowadził nowe zwolnienie obejmujące świadczenia, które nie są finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, otrzymane od pracodawcy z tytułu: objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna, uczęszczania dziecka pracownika do żłobka lub klubu dziecięcego, a także uczęszczania dziecka pracownika do przedszkola.

 Dodana regulacja wprowadziła także ograniczenia powyższego zwolnienia, które ustalono na poziomie 400 zł –­ w przypadku objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna i uczęszczania dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego oraz na 200 zł –­ w odniesieniu do świadczeń związanych z uczęszczaniem dziecka pracownika do przedszkola.

Jakub Włosek

Konsultant podatkowy

e-mail: j.wlosek@b2btax.pl