Działy specjalne produkcji rolnej a prowadzone pełnej rachunkowości

Dodano: art.15 ust. 2 ustawy o PIT

Od 1 stycznia 2016r. ustawodawca wprowadził do ustawy o PIT art. 15 ust. 2, którym to nałożył na podatników osiągających przychód z działów specjalnych produkcji rolnej obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w określonych sytuacjach.

Dotychczas funkcjonujący samodzielnie art. 15 (a obecnie art. 15 ust. 1) ustawy o PIT stanowi, że przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się według zasad określonych w art. 14 ustawy o PIT (jak przychód z działalności gospodarczej), tylko jeżeli podatnik prowadzi księgi wykazujące te przychody. O zamiarze założenia ksiąg podatnik był obowiązany zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed rozpoczęciem roku podatkowego albo przed rozpoczęciem prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli nastąpiło ono w ciągu roku. Powyższy przepis od dnia 1 stycznia 2016 r. stosuje się z zastrzeżeniem art. 15 ust. 2 ustawy o PIT, zgodnie z którym w przypadku, gdy obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych wynika z przepisów o rachunkowości, przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych według zasad określonych w art. 14 ustawy o PIT. I w takim przypadku podatnik nie ma obowiązku zawiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o założeniu ksiąg rachunkowych.

Zgodnie z powyższym do 31 stycznia 2015r. przyjmowano w doktrynie jak i w orzecznictwie (uchwała NSA z dnia 17 stycznia 2011 r., II FPS 2/10), iż podatnicy osiągający przychody z działów specjalnych produkcji rolnej, którzy nie zgłosili zamiaru prowadzenia ksiąg rachunkowych, nie mieli takiego obowiązku rachunkowych, i to bez względu na wysokość osiąganych przychodów.

Przedmiotowa zmiana oznacza, że osoby fizyczne, które w 2015 r. osiągnęły przychód z działów specjalnych produkcji rolnej w wysokości przekraczającej równowartość 1.200.000 euro, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości w związku z art. 15 ust. 2 ustawy o PIT, stały się z dniem 1 stycznia 2016 r. obowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Należy również wskazać, że z dniem 1 stycznia 2016 r. podatnicy, którzy obliczają dochód z działów specjalnych produkcji rolnej na podstawie ksiąg rachunkowych, powinni opłacać zaliczki na podatek dochodowy w wysokości określanej na takich samych zasadach jak podatnicy prowadzący działalność gospodarczą. Dotychczas, tj. do końca 2015r., wysokość powyższego dochodu była ustalana przez naczelnika urzędu skarbowego.  Obowiązek ten została wprowadzony poprzez dodanie  do ustawy o PIT art. 44 ust. 14, który stanowi, że do podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej i ustalających dochód na podstawie prowadzonych ksiąg przepisy art. 44 ust. 3, 3f-3i, 6 oraz 6b-6i ustawy o PIT (dotyczące zaliczek opłacanych samodzielnie przez podatników) stosuje się odpowiednio.

Jakub Włosek

Konsultant podatkowy

e-mail: j.wlosek@b2btax.pl