Odwrotne obciążenie od 1 lipca 2015 roku.

1 lipca 2015 roku weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o podatku od towarów i usług dotyczące rozszerzenia katalogu towarów objętych  tzw. „odwrotnym obciążeniem”.

Odwrotne obciążenie polega na przerzuceniu obowiązku rozliczania podatku VAT ze sprzedawcy na nabywcę. Lista towarów objęta tym mechanizmem, w przypadku transakcji krajowych jest ujęta w załączniku nr 11 do ustawy o VAT.

Aby było możliwe zastosowanie procedury, muszą zostać łącznie spełnione warunki, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, czyli:

  • podatnik dokonujący dostawy towarów nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT (czyli ze względu na nieprzekroczenie 150 tys. zł obrotu),
  • nabywcą jest czynnym podatnikiem VAT,
  • dostawa nie jest objęta zwolnieniem o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 (czyli towary nie będą wykorzystywane wyłącznie na cele działalności zwolnionej z VAT).

Nowelizacja poszerzyła katalog towarów, wobec których stosuje się odwrotne obciążenie, m.in. o:

  • blach zaklasyfikowanych do PKWiU 24.33.20.0 jako „Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej”,
  • złota w postaci surowca lub półproduktu (o próbie 325 tysięcznych lub większej) oraz dostawy złota inwestycyjnego,
  • sprzętu elektronicznego takiego jak telefony komórkowe (w tym smartfony), a także laptopy, tablety, notebooki i konsole do gier – z wyłączeniem części i akcesoriów.

Odwrotne obciążenie do sprzedaży sprzętu elektronicznego możliwe będzie, jeśli sprzedaż będzie dokonywana w hurtowych ilościach. Ustawodawca rozumie przez to sytuacje, w której przedsiębiorca w ciągu jednego dnia dokonał sprzedaży sprzętu o wartości przekraczającej 20.000 zł netto.

Przedsiębiorcy, do których transakcji będzie miał zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia obowiązani są złożyć Informację podsumowującą w której musi się znaleźć zbiorcza informacja o dokonanych przez podatnika transakcjach.

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt wzoru Informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27. Wzór powinien być stosowany w obrocie gospodarczym począwszy od rozliczenia za okresy rozliczeniowe następujące po drugim kwartale 2015 r.

W sytuacji, gdy kupujący otrzymał fakturę z adnotacja „odwrotne obciążenie” należy pamiętać, że zapis ten nie jest wiążący i ma służyć jedynie celom informacyjnym. Innymi słowy, gdy sprzedawca zapomni o umieszczeniu powyższej adnotacji na fakturze, nabywca nie będzie mógł się zwolnic z odpowiedzialności i poniesie konsekwencje podatkowe wskazane w ustawie.

Michał Sojka

Konsultant podatkowy B2B TAX

email: m.sojka@b2btax.pl