Centralizacja rozliczeń vat w gminach

Założenia projektu ustawy – centralizacja rozliczeń VAT w gminach

Projekt ustawy o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu Terytorialnego (centralizacja rozliczeń vat w gminach), który aktualnie został skierowany do uchwalenia przez Sejm, ma za zadanie dopasować krajowe regulacje podatkowe do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 29 września 2015 r. Powyższe orzeczenie dotyczyło sprawy C-276/14 związanej z sporem gminy Wrocław z Ministrem Finansów. TSUE orzekł, że samorządowe jednostki budżetowe nie mają odrębności podatkowej w kontekście przepisów o podatku VAT, a tym samy dokonywane przez nie czynności w zakresie VAT muszą być rozliczane przez jednostkę samorządu terytorialnego, która je utworzyła. Samorządowe zakłady budżetowe oraz jednostki budżetowe gmin nie powinny być więc uznawane za podatników VAT, gdyż funkcję taką może pełnić wyłącznie gmina. Powyższe orzeczenie zostało potwierdzone i rozwinięte w uchwale podjętej przez Naczelny Sąd Administracyjny w dnia 26 października 2015 r. sygn. akt I FPS 4/15.

Projekt reguluje kwestie dotyczące m.in.: sukcesji praw i obowiązków jednostek samorządu terytorialnego po swoich jednostkach organizacyjnych będących podatnikami VAT; wyrejestrowania jednostek organizacyjnych ze spisu podatników VAT; fakturowania na rzecz samorządów w okresie przejściowym; zasady wyliczania tzw. współczynnika struktury sprzedaży; ewidencjonowania sprzedaży na kasach fiskalnych; korekt wcześniejszych rozliczeń. Ponadto projekt normuje także problem rozliczenia środków unijnych przeznaczonych na projekty realizowane do końca 2015 r.

Jakub Włosek

Konsultant podatkowy B2B TAX

e-mail: biuro@b2btax.pl