Obowiązki Gminy w zakresie centralizacji VAT

Obowiązki Gminy w zakresie centralizacji VAT po wejściu w życiu ustawy

W związku z planowanym wejściem w życie ustawy o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego, gminy będą zobowiązane do uczynienia zadość obowiązkom formalnym związanym z obowiązkową centralizacją rozliczania podatku VAT.

Proponowane regulacje zakładają, że jednostka samorządu terytorialnego będzie obowiązana poinformować właściwego dla niej naczelnika urzędu skarbowego, z jakim dniem podejmie rozliczanie podatku wspólnie ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi, wskazując nazwę, miejsce siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej tych jednostek. Samorząd, który podejmie rozliczenie ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi z dniem 1 stycznia 2017 r. będzie obowiązany złożyć informacje oraz wykaz jednostek do dnia 31 grudnia 2016 r. (art. 5 ust. 1 i 2 projektu). Wzór tej informacji stanowi załącznik nr 1 do projektu. Na podstawie informacji o dniu podjęcia wspólnego rozliczania jednostki samorządu terytorialnego wraz z jej jednostkami organizacyjnymi naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce siedziby tych jednostek wykreśli je z urzędu z rejestru jako podatnika VAT, powiadamiając o tym jednostkę samorządu terytorialnego. Wyrejestrowanie z VAT będzie następowało automatycznie, z mocy prawa na podstawie projektowanego art. 5 ust. 3.

Natomiast, jeżeli jednostki organizacyjne przestały się rozliczać przed dniem poinformowania przez jednostkę samorządu terytorialnego o podjęciu rozliczania podatku VAT wraz z jej jednostkami organizacyjnymi, to ich wykreślenie będzie się odbywało na podstawie złożonego przez nie druku VAT-Z. W przypadku gdy jednostka budżetowa i zakład budżetowy rozliczały się w innych urzędach skarbowych, to urzędy przekażą stosowną dokumentację podatkową w zakresie VAT (lub informację w tym zakresie, jeśli będą prowadzone jeszcze postępowania podatkowe) do właściwego dla samorządu urzędu skarbowego, w tym również informację o złożonych drukach VAT-27. Wszelkie korekty w zakresie tej dokumentacji dokonywane będą już przez jednostkę samorządu terytorialnego we właściwym dla niej organie podatkowym. Po wyrejestrowaniu jednostki jako podatnika VAT samorządy będą obowiązane w odpowiednim terminie złożyć zgłoszenie aktualizacyjne na druku NIP-2 do naczelnika właściwego dla jednostki samorządu terytorialnego urzędu skarbowego. Do złożenia takiej aktualizacji obowiązane będą także jednostki organizacyjne – pozostaną one bowiem zasadniczo podmiotami obowiązanymi do rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych jako płatnik (także płatnik składek ubezpieczeniowych) lub podatnik podatku dochodowego od osób prawnych.