Kancelaria świadczy na rzecz JST usługi doradcze w zakresie zastępstwa procesowego przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi w sprawach związanych z rozliczeniami podatku od towarów i usług Gminy, obejmujące m.in.

 • ocenę zasadności wszczęcia postępowania podatkowego lub sądowo – administracyjnego;
 • przygotowanie korekt deklaracji VAT oraz wniosków o stwierdzenie nadpłaty i zwrot różnicy podatku naliczonego nad należnym,
 • wsparcie w toku postępowania przed organami podatkowymi lub sądami administracyjnymi,
 • usługi zastępstwa procesowego w ww. zakresie,

a także przygotowywaniu wniosków do organów podatkowych o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczących Państwa spraw.

Kancelaria świadczy usługi obejmujące:

 • prawno-ekonomiczną analizę zakupów dokonywanych przez JST pod kątem możliwości zakwalifikowania ich do kosztów działalności lub wydatków ponoszonych przy realizacji inwestycji, od których podatek VAT podlega odliczeniu,
 • optymalizację rozliczeń podatku VAT w zakresie wytypowania rodzajów działań, w przypadku których JST, jako czynny podatnik VAT może nabywać prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z tymi działaniami,
 • udzielanie wyjaśnień i porad w zakresie prawno-ekonomicznych zagadnień dotyczących działalności,
 • opracowywanie wstępnych informacji prawno-ekonomicznych w zakresie możliwego do odliczenia w bieżącej działalności oraz możliwego do odzyskania z lat poprzednich podatku naliczonego,
 • przygotowanie materiałów do deklaracji bieżących VAT-7 i instruowanie personelu JST o sporządzaniu bieżących deklaracji oraz przygotowanie korekt deklaracji za okresy przeszłe,
 • sporządzenie projektu korekt deklaracji i przygotowanie wniosków o stwierdzenie nadpłaty podatku od towarów i usług,
 • przygotowywanie projektu niezbędnych dokumentów do organów podatkowych, zgodnie z Ordynacją podatkową o wyjaśnienie bądź niezbędne zinterpretowanie kwestionowanych lub wątpliwych przepisów prawa podatkowego,
 • występowanie w imieniu JST w postępowaniu przed organami podatkowymi pierwszej instancji oraz postępowaniu odwoławczym lub przed sądami.

Świadczone przez Kancelarię usługi doradcze podzielone są na dwie fazy:

 • (I) fazę diagnostyczną
 • (II) fazę wdrożeniową.
 1. Faza diagnostyczna

W ramach fazy diagnostycznej Kancelaria przeprowadza kompleksowy przegląd podatkowy w zakresie podatku VAT oraz zidentyfikuje i wskaże obszary możliwej optymalizacji rozliczeń VAT dokonywanych przez JST. Przegląd podatkowy obejmuje w szczególności:

 1. badanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług: deklaracje podatkowe, ewidencja podatkowa, dokumenty źródłowe (m.in. faktury, faktury korygujące, noty korygujące, faktury wewnętrzne, inne dokumenty mogące mieć wpływ na istnienie lub zakres obowiązku podatkowego, np. umowy).
 2. dokonanie analizy poszczególnych strumieni przychodów uzyskiwanych przez JST w badanym okresie, wraz z odniesieniem tych przychodów do odpowiednich przepisów prawa oraz ustalenie, które przychody powinny być rozpoznawane jako czynności objęte zakresem opodatkowania podatkiem VAT, tj. obowiązkiem ich wykazania w deklaracji jako opodatkowanych lub zwolnionych.
 3. ocenę skutków przeprowadzanych transakcji w świetle podatku VAT: (m.in., właściwe przyporządkowanie stawek podatku i zastosowanych zwolnień, terminy wystawiania faktur, prawidłowość ujęcia w ewidencji faktur, faktur korygujących, nieodpłatne przekazania, darowizny, wnoszenie wkładów rzeczowych, wykonywanie innych czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT).
 4. szczegółową weryfikację i kalkulację kwot podatku naliczonego zapłaconego przy nabyciu towarów i usług mającą na celu ustalenie prawidłowości ujęcia/brak ujęcia tych kwot w rejestrach przygotowywanych przez JST i jego jednostki organizacyjne.
 5. ustalenie potencjalnych obszarów optymalizacji podatku VAT wyłącznie w zakresie dotychczas niestosowanym przez JST, wskazanie podstaw prawnych (interpretacji podatkowych, orzeczeń sądów), oszacowanie wartości podatku VAT do odzyskania.
 6. zbadanie możliwości wprowadzenia proporcjonalnego odliczenia podatku VAT i wskazanie rozwiązań w tym zakresie.
 7. oszacowanie ryzyka zakwestionowania przez organy podatkowe zaprezentowanych rozwiązań optymalizacyjnych oraz wskazanie prawdopodobieństwa sukcesu.
 8. inne czynności związane z realizacją przedmiotu umowy.

Faza diagnostyczna zakończona jest przedstawieniem JST pisemnego raportu, który zawiera ocenę istniejącego stanu rozliczeń VAT oraz rekomendacje Kancelarii. Stopień szczegółowości udzielonych rekomendacji umożliwia JST podjęcie decyzji o ewentualnym wdrożeniu całości lub części rozwiązań zaproponowanych przez Kancelarię, bądź o zawieszeniu lub rezygnacji z realizacji fazy wdrożeniowej.

Raport zawiera m.in.:

 1. propozycje zmian w zakresie rozliczeń podatku VAT przez JST;
 2. praktyczne sposoby wprowadzenia zmian;
 3. prezentację możliwych obszarów optymalizacji rozliczeń VAT dokonywanych przez JST;
 4. wstępne oszacowanie możliwej do odzyskania przez JST kwoty VAT;
 5. oszacowanie prawdopodobieństwa skutecznej implementacji proponowanych rozwiązań optymalizacyjnych;
 6. oszacowanie, zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem zawodowym Kancelarii, poziomu ryzyka zakwestionowania przez organy podatkowe zaprezentowanych rozwiązań optymalizacyjnych,
 7. rekomendacje oraz wskazanie praktycznych działań zmierzających do implementacji rozwiązań optymalizacyjnych,
 8. rekomendacje oraz wskazanie praktycznych działań zmierzających do zminimalizowania ryzyka zakwestionowania przez organy podatkowe zaprezentowanych i zaimplementowanych zakresów rozwiązań optymalizacyjnych.

2. Faza wdrożeniowa

Wdrożenie zidentyfikowanych możliwości rozwiązań optymalizacyjnych w ramach fazy wdrożeniowej jest każdorazowo uzależnione od akceptacji JST. Faza wdrożeniowa obejmuje w szczególności:

 1. przygotowanie korekt przeszłych rozliczeń VAT, przygotowanie wyjaśnień do korekt deklaracji, wniosków o stwierdzenie nadpłaty oraz udział w przygotowaniu i weryfikacja przygotowanych bieżących i przyszłych rozliczeń VAT, w związku z przeprowadzaną optymalizacją.
 2. przygotowanie wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych.
 3. przygotowanie środków odwoławczych do organów oraz sądów administracyjnych w przypadku otrzymania niekorzystnych indywidualnych interpretacji podatkowych.
 4. reprezentowanie JST w postępowaniach podatkowych przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi oraz innymi sądami, trybunałami i organami w zakresie jaki okaże się niezbędny dla realizacji przedmiotu umowy oraz przygotowywanie wszelkich niezbędnych pism, wniosków, środków odwoławczych w tym zakresie.
 5. udział w trakcie kontroli podatkowych, przygotowanie uwag do protokołów przy kontrolach podatkowych wynikających z przeprowadzanego procesu optymalizacji podatku VAT.
 6. w przypadku akceptacji rekomendacji w zakresie ustalenia współczynnika proporcji ustalenie prawidłowego współczynnika proporcji w zakresie odliczania podatku VAT oraz przygotowanie dokumentacji stanowiącej podstawę do wdrożenia współczynnika proporcji w zakresie odliczania podatku VAT. Weryfikacja rocznej korekty w oparciu o faktyczną proporcję sprzedaży po zakończeniu roku podatkowego w przypadku zastosowania się do rekomendacji Kancelarii odnośnie rozliczania VAT na zasadzie struktury sprzedaży.
 7. bieżące doradztwo oraz pomoc we wszystkich sprawach związanych z optymalizacją podatku VAT.
 8. Inne czynności związane z realizacją przedmiotu umowy.

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości