AUDYT PODATKOWY

Kancelaria świadczy usługi audytu podatkowego. Audyt podatkowy, to kompleksowe badanie prawidłowości rozliczeń podatków w Państwa firmie, mające na celu zdiagnozowanie i ograniczenie lub wyeliminowanie nieprawidłowości i związanych z nimi ryzyk podatkowych.

Celem przeprowadzonego audytu jest również optymalizacja obciążeń podatkowych.

Kancelaria specjalizuje się w audytach rozliczeń w następujących podatkach:

 • podatku od towarów i usług,
 • podatku dochodowego od osób prawnych,
 • podatku dochodowego od osób fizycznych (funkcja płatnika),
 • podatku akcyzowym,
 • podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • podatku od nieruchomości oraz pozostałych podatków i opłat lokalnych,
 • należności celnych.

Audyt podatkowy przeprowadza się w celu kompleksowych badań prawidłowości określenia oraz rozliczenia zobowiązań podatkowych. Audyt podatkowy ma również na celu wskazanie obszarów działalności obarczonych wysokim ryzykiem podatkowym, wskazanie działań umożliwiających ograniczenie i wyeliminowanie ryzyka nieprawidłowości podatkowych, minimalizowanie skutków finansowych błędów w rozliczeniach podatkowych, analiza prawidłowości korekt i ich wpływu na funkcjonowanie podatnika, propozycje optymalizacji obciążeń podatkowych.

Przedmiotem audytu podatkowego jest weryfikacja i badanie materiałów źródłowych oraz wszelkich innych materiałów mających znaczenie dla podatnika. Całość audytu prowadzona jest w ścisłej współpracy ze Zleceniodawcą. Omawiane są wszelkie wątpliwości i okoliczności mogące mieć wpływ na wynik badania.

W wyniku przeprowadzonego badania sporządza się raportu z audytu podatkowego – do wyłącznej wiadomości Zleceniodawcy.  Sporządzony raport zawiera między innymi:

 • diagnozę nieprawidłowości
 • diagnozę kwestii rodzących ryzyka podatkowe
 • rekomendacje rozwiązań prawidłowych oraz działań pozwalających ograniczyć lub wyeliminować potencjalne ryzyka podatkowe
 • ocenę kwalifikacji podatkowej dokonanej przez Zleceniodawcę w odniesieniu do wskazanych operacji.

Całość prac w trakcie audytu podatkowego oraz treść Raportu objęte są ustawową tajemnicą zawodową po stronie Kancelarii.

W zależności od wymagań klientów Kancelaria przeprowadza:

Kompleksowy audyt podatkowy – obejmujący całość rozliczeń podatkowych. Audyt ten stanowi formę zewnętrznej niezależnej kontroli obciążeń publicznoprawnych.

Bieżący audyt podatkowy – stanowiący formę systematycznego przegldu prawno-podatkowego wszelkich umów, celem zapewnienia bezpieczeństwa podatkowego i określenia skutków podatkowych wynikających z zawieranych umów.

Audyt problemowy – dotyczący wybranych wskazanych przez Zleceniodawcę zagadnień prawno-podatkowych.

Sporządzony przez Kancelarię raport, zawierający wyniki kontroli rozliczeń podatkowych Zleceniodawcy daje możliwość podjęcia stosownych działań umożliwiających dokonanie korekt w rozliczeniach podatkowych. Zleceniodawca ma możliwość uniknięcia odpowiedzialności i sankcji karno-skarbowych.

Audyt podatkowy prowadzony jest przez zespół wykwalifikowanych i doświadczonych doradców podatkowych. Wszyscy wspólnicy posiadają odpowiednią wiedzę merytoryczną i doświadczenie, poparte wieloletnią praktyką zawodową w jednostkach organów podatkowych (Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej oraz Izba Skarbowa) oraz w renomowanych kancelariach (m.in. w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Vinci & Vinci Kancelaria Doradztwa Podatkowego R. Pioterczak i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Katowicach). Nasi specjaliści przeprowadzają obiektywne i niezależne badania, tak aby wskazać podatnikowi dalszy kierunek polityki podatkowej firmy.

Wynagrodzenie za przeprowadzenie audytu podatkowego ma charakter indywidualny, z uwzględnieniem w szczególności pracochłonności planowanych działań.

W celu przesłania szczegółowej oferty prosimy o kontakt pod numer 603-468-149, lub o wypełnienie formularza kontaktowego znajdującego się poniżej.

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości