ROZLICZENIA VAT W GMINIE, POWIECIE, WOJEWÓDZTWIE                           Kancelaria świadczy na rzecz JST usługi doradcze w zakresie zastępstwa procesowego przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi w sprawach związanych z rozliczeniami podatku od towarów i usług Gminy, obejmujące m.in. ocenę zasadności wszczęcia postępowania podatkowego lub sądowo – administracyjnego; przygotowanie korekt deklaracji VAT oraz wniosków o stwierdzenie nadpłaty i zwrot różnicy…

W dniu 29 września 2015 r. Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie sygn. C-276/14 wydał wyrok, doprecyzowany następnie przez Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z dnia 26 października 2015 r. sygn. akt I FPS 4/15, w którym wskazano, że samorządowe zakłady budżetowe oraz jednostki budżetowe nie mają odrębności podatkowej na gruncie przepisów o podatku VAT, a…

Obowiązki Gminy w zakresie centralizacji VAT po wejściu w życiu ustawy W związku z planowanym wejściem w życie ustawy o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu…

Założenia projektu ustawy – centralizacja rozliczeń VAT w gminach Projekt ustawy o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu Terytorialnego (centralizacja rozliczeń vat w…

Stosowanie prewspółczynnika wstecz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wydał wyrok w którym zakwestionował stanowisko fiskusa, który nakazał gminie stosować do korekt przepisy dotyczące tzw. prewspółczynnika, obowiązujące dopiero od 1 stycznia 2016 r. Zdaniem sądu w rozliczeniach za okres do 1 stycznia 2016 r. gmina ma prawo do kalkulacji proporcji zgodnie ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego…

Refakturowanie usług Przez refakturowanie usług należy rozumieć przeniesienie kosztów na podmiot, który faktycznie korzysta z usługi. Zgodnie z art. 8 ust. 2a z taką sytuacją mamy do czynienia, gdy podatnik działa we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej. Przyjmuje się, że podatnik ten sam otrzymał i wyświadczył te usługi, wobec czego zostaje obciążony kosztami…

Odwrotne obciążenie od 1 lipca 2015 roku. 1 lipca 2015 roku weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o podatku od towarów i usług dotyczące rozszerzenia katalogu towarów objętych  tzw. „odwrotnym obciążeniem”. Odwrotne obciążenie polega na przerzuceniu obowiązku rozliczania podatku VAT ze sprzedawcy na nabywcę. Lista towarów objęta tym mechanizmem, w przypadku transakcji krajowych jest ujęta w…

Istotna zmiana zasad naliczania odsetek od zaległości podatkowych Zasadą jest, że od zaległości podatkowych oraz od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek naliczane są odsetki za zwłokę. Istnieją oczywiście nieliczne wyjątki wskazane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.). Podmiotami zobowiązanymi do ich naliczenia są:…

Towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej opodatkowane stawką 23 proc. VAT a nie 8 proc. Do tej pory w przypadku dostawy towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej, w szczególności sprzętu przewozowo-samochodowego, sprzętu łączności, materiałów i środków wyposażenia specjalistycznego, wyposażenia zabezpieczającego, materiałów pędnych i smarów, nie korzysta już ze stawki 8 %. Na skutek postępowania wszczętego…

Odmienna właściwość organów podatkowych w sprawach dotyczących podatku VAT. Większość przepisów określających szczególne zasady ustalania właściwości organów podatkowych zostało uchylonych.  Szczególne znaczenie ma uchylony art. 3 ust. 1 ustawy o VAT .Organem podatkowym właściwym dla podatnika był naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.  W…

Page 3 of 5 1 2 3 4 5