Prewspółczynnik VAT Wprowadzone od 1 stycznia 2016 roku rozwiązania w zakresie prawa do odliczenia zasadniczo zmieniają prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego w przypadku towarów i usług o charakterze mieszanym, tj. wykorzystywanym zarówno do działalności opodatkowanej podatnika jak i  nie objętej podatkiem VAT. Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy o…

Działy specjalne produkcji rolnej a prowadzone pełnej rachunkowości Dodano: art.15 ust. 2 ustawy o PIT Od 1 stycznia 2016r. ustawodawca wprowadził do ustawy o PIT art. 15 ust. 2, którym to nałożył na podatników osiągających przychód z działów specjalnych produkcji rolnej obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w określonych sytuacjach. Dotychczas funkcjonujący samodzielnie art. 15 (a obecnie…

Regulacja opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w źródłach ujawnionych lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych od dnia 1 stycznia 2016 r. Dodano: art. 25b, art. 25c, art. 25d, art. 25e, art. 25f i art. 25g ustawy o PIT Obowiązujące do 31 grudnia 2015r. przepisy dotyczące podatku dochodowego w zakresie nieujawnionych źródeł przychodu pozwalały na opodatkowanie przedawnionych zobowiązań…

Preferencje podatkowe związane z tworzeniem zakładowych żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli. Dodano: art. 21 ust. 1 pkt 67b), art. 22 ust. 1p, art. 22 ust. 1o i art. 22 ust. 1r ustawy o PIT oraz art. 15 ust. 1za, art. 15 ust. 1zb i  art. 15 ust. 1zc ustawy o CIT Nowelizacja: art. 21 ust….

Ulga badawczo-rozwojowa – zmiany od dnia 1 stycznia 2016 r. Uchylono: art. 26c ustawy o PIT i art. 18b ustawy o CIT Dodano: art. 26e ustawy o PIT i art. 18d ustawy o CIT Od 2016 r. obowiązuje nowa ulga podatkowa, tzw. badawczo-rozwojowa, która zastąpiła obowiązującą uprzednio ulgę na zakup nowych technologii. Istotą tej ulgi…

Uchylenie przepisów – bieżące rozliczanie kosztów nieopłaconych.  Uchylono: art. 24d ustawy o PIT i art. 15b ustawy o CIT Podatnicy PIT i CIT prowadzący rachunkowość w formie księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych do 31 grudnia 2015 r. zobowiązani byli przy rozliczaniu podatku dochodowego, do dokonywania korekt kosztów zaksięgowanych w sytuacji kwoty te nie…

Zmiany w zakresie korekty przychodów i kosztów od 1 stycznia 2016 r. Dodano:   art. 15 ust. 4i ustawy o PIT oraz art. 12 ust. 3j ustawy o CIT Od 1 stycznia 2016 r. jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego, spowodowana jest rabatem, skontem, opustem cenowym, zwrotem towarów, czy też premią pieniężną,…

Ceny transferowe – szczegółowe obowiązki największych podatników od 2016 r. Od 2016 r. ustawodawca nakłada na największe polskie firmy specjalne obowiązki sprawozdawcze, wiążące się z pełnieniem przez nie dominującej roli w ramach dużych grup kapitałowych. Co powinna zawierać nowa dokumentacja: dokumentację wymaganą od wszystkich podmiotów, których przychody lub koszty przekroczą 20 mln euro (czyli dokumentację…

Ceny transferowe – skala działalności a zakres obowiązków dokumentacyjnych od 2017 r. Przychody lub koszty przekraczają 2mln euro W powyższej kategorii obowiązek dokumentacyjny będzie dotyczył największej liczby podatników zawierających transakcje z podmiotami powiązanymi, z uwagi na relatywnie niewielkie progi. Dokumentację będzie należało przygotować, jeśli łącznie zostaną spełnione dwa warunki: 1) przychody lub koszty podatnika przekroczą…

Zmiany w zakresie cen transferowych w 2016/2017r. 9 października Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, przynoszącą zupełnie nowe regulacje dotyczące dokumentacji podatkowej. Nowelizacja ta jest efektem prac, jakie toczą się w ramach inicjatywy OECD dotyczącej zwalczania erozji podstawy…

Page 4 of 5 1 2 3 4 5