Gminy nie będą obowiązane spełniać żadnych obowiązków akcyzowych w związku z koniecznością zapewnieniem jej mieszkańcom węgla Zgodnie z art. 5 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe – do gminy oraz podmiotów, o których mowa w ust. 5 pkt 1, 3 i 4,…

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania dofinansowania ze środków europejskich na realizację gminnych projektów rozwoju infrastruktury odnawialnych źródeł energii.                                                 Rosnąca świadomość zagrożeń ekologicznych wśród włodarzy gminnych jednostek samorządu terytorialnego wiąże się z poszukiwaniem alternatywnych, również tańszych form pozyskiwania energii. W odpowiedzi na globalne zagrożenia dla środowiska przepisy unijne nakazują zwiększanie udziału odnawialnych…

Ostatnie miesiące przynoszą wiele projektowanych rozwiązań, które mają pomóc zwalczać nieuczciwe praktyki wśród przedsiębiorców. Taktyka stosowana przez Ministerstwo Finansów póki co przynosi ewidentne skutki – uszczelnienie pozwala uzyskiwać kolejne miliardy złotych z podatku VAT, które dotychczas niejako przeciekały przez państwowe sito. Radykalizacja działań w zwalczaniu wyłudzeń ma różnorodną postać. Pewne pomysły mogą budzić spore kontrowersje…

Wniosek o interpretację indywidualną bardzo często stanowi najlepszą możliwą broń podatnika. Może on jasno sformułować swoje wątpliwości, wskazać sposób, w jaki należałoby – korzystnie dla niego – je rozwiać, a także dysponuje pewnością tego, że skoro organ przychylił się do jego stanowiska, to w takim wypadku swobodnie skorzysta bez negatywnych dla siebie konsekwencji z danej…

ROZLICZENIA VAT W GMINIE, POWIECIE, WOJEWÓDZTWIE                           Kancelaria świadczy na rzecz JST usługi doradcze w zakresie zastępstwa procesowego przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi w sprawach związanych z rozliczeniami podatku od towarów i usług Gminy, obejmujące m.in. ocenę zasadności wszczęcia postępowania podatkowego lub sądowo – administracyjnego; przygotowanie korekt deklaracji VAT oraz wniosków o stwierdzenie nadpłaty i zwrot różnicy…

W dniu 29 września 2015 r. Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie sygn. C-276/14 wydał wyrok, doprecyzowany następnie przez Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z dnia 26 października 2015 r. sygn. akt I FPS 4/15, w którym wskazano, że samorządowe zakłady budżetowe oraz jednostki budżetowe nie mają odrębności podatkowej na gruncie przepisów o podatku VAT, a…

Obowiązki Gminy w zakresie centralizacji VAT po wejściu w życiu ustawy W związku z planowanym wejściem w życie ustawy o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu…

Założenia projektu ustawy – centralizacja rozliczeń VAT w gminach Projekt ustawy o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu Terytorialnego (centralizacja rozliczeń vat w…

Stosowanie prewspółczynnika wstecz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wydał wyrok w którym zakwestionował stanowisko fiskusa, który nakazał gminie stosować do korekt przepisy dotyczące tzw. prewspółczynnika, obowiązujące dopiero od 1 stycznia 2016 r. Zdaniem sądu w rozliczeniach za okres do 1 stycznia 2016 r. gmina ma prawo do kalkulacji proporcji zgodnie ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego…