DOKUMENTACJE CEN TRANSFEROWYCH

Kancelaria świadczy usługi doradztwa podatkowego związane z tematyką cen transferowych – analizy, planowania oraz dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Przedsiębiorcy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej powołują do życia wiele podmiotów o różnych funkcjach, powstałe grupy kapitałowe stosują wewnętrzne złożone rozliczenia transakcji. Ceny stosowane w transakcjach pomiędzy tymi podmiotami mogą w sposób celowy lub przypadkowy odbiegać od poziomu rynkowego.

Organy podatkowe w ramach prowadzonych kontroli zwracają szczególną uwagę na problematykę stosowanych cen transferowych oraz na kwestię właściwego dokumentowania tych cen. Ze względu na wzmożone kontrole podatkowe i skarbowe w zakresie cen transferowych istotnym jest aby podatnicy w sposób właściwy ustalali i dokumentowali transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi. Dokumentacji musi być prawidłowa nie tylko pod kątem biznesowym, ale także poprawna bezpieczna pod kątem podatkowym.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku Kancelaria wspiera przedsiębiorców w zakresie ustalania polityki cen transferowych i dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Bogate wieloletnie doświadczenie i praktyka pozwala Kancelarii zaoferować Państwu rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb, specyfiki działalności oraz oczekiwań biznesowych.

Wspólnicy Kancelarii posiadają praktyczną wiedzę i doświadczenie wynikające z:

 • prowadzonych postępowań podatkowych i skarbowych;
 • planowania rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi;
 • rozwiązywania problemów w rozliczeniach pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Wspólnicy Kancelarii świadczyli usługi w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych na rzecz podmiotów z branż: automotiv, budowlanej, handlowej, produkcyjnej, usługowej w zakresie usług finansowych, telekomunikacyjnej, usług komunalnych. Wspólnicy kancelarii sporządzali dokumentacje podatkowe również w trakcie kontroli podatkowych (skarbowy) – nie były one kwestionowane przez organy podatkowe i skarbowe.

Usługi Kancelarii obejmują wszelkie aspekty prawno-podatkowe na etapie planowania i dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, a także reprezentowania podatników w postępowaniach przed organami podatkowymi i skarbowymi w zakresie cen transferowych.

Kancelaria zajmuje się w pierwszej kolejności doradztwem podatkowym w zakresie planowania transakcji pod kątem cen transferowych, a w szczególności:

 • Analizą ustalonych przez Podatników cen transferowych;
 • Planowaniem transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi pod kątem podatkowym;
 • Praktycznym wprowadzaniem ustalonej polityki cen transferowych w przedsiębiorstwach;
 • Wyceny transakcji finansowych (pożyczki, gwarancje, poręczenia), opłat licencyjnych (za znaki towarowe, nazwy handlowe, technologie, know-how, patenty), opłat (za przekazanie bazy klientów, odstąpienie rynku, know-how), świadczeń nieodpłatnych.

Kancelaria zajmuje się dokumentowaniem transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi (dokumentacje cen transferowych). W ramach świadczonych usług Kancelaria:

 • Dokonuje analizy umów zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi;
 • Dokonuje analizy posiadanej dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi pod kątem jej poprawności formalnej i zgodności ze stanem rzeczywistym;
 • Przygotowuje dokumentacje cen transferowych;
 • Opracowuje wewnętrzne procedury dokumentacji cen transferowych;
 • Przeprowadza analizę rynkowości transakcji;
 • Przygotowuje dokumentacje w zakresie obrony możliwości zaliczenia w koszty i rynkowości stosowanych cen w zakresie usług niematerialnych;
 • Dokonuje weryfikacji rynkowości transakcji dokumentacji pomiędzy podmiotami powiązanym;
 • Zapewnia wsparcie w zakresie przygotowania do kontroli podatkowej.

Kancelaria świadczy usługi pomocy prawnej w zakresie reprezentacji Podatników przed organami podatkowymi i skarbowymi w zakresie cen transferowych.

Jeżeli są Państwo zainteresowani przygotowaniem oferty a docelowo ww. dokumentacji w pierwszej kolejności prosimy o sprecyzowanie dla jakiego roku podatkowego chcieliby Państwo aby przygotowana została dokumentacja cen transferowych.

W przypadku dokumentacji dla roku 2016 i lat wcześniejszych prosimy o podanie następujących danych w celu wyceny kosztów sporządzenia dokumentacji:

 • listę podmiotów powiązanych, ze wskazaniem charakteru powiązań: kapitałowe (powyżej 5% udziałów), osobowe lub rodzinne (osoby będące członkami zarządów lub rad nadzorczych w kilku podmiotach, lub których najbliżsi członkowie rodziny są członkami rad nadzorczych lub zarządów w podmiotach z którymi dokonywane są transakcje);
 • rodzaj zawieranych transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi w poszczególnych latach (transakcje zakup, sprzedaży – towarów handlowych, materiałów do produkcji, wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń, nieruchomości, umowy pożyczki, poręczenia, najmu/dzierżawy nieruchomości, świadczenie usług – usługi budowlane, transportowe, informatyczne, itp.,
 • wartość poszczególnych transakcji, o których mowa powyżej w roku podatkowym

W przypadku dokumentacji dla roku 2017-2018  prosimy o podanie następujących danych:

 • listę podmiotów powiązanych, ze wskazaniem charakteru powiązań: kapitałowe (powyżej 25% udziałów), osobowe lub rodzinne (osoby będące członkami zarządów lub rad nadzorczych w kilku podmiotach, lub których najbliżsi członkowie rodziny są członkami rad nadzorczych lub zarządów w podmiotach z którymi dokonywane są transakcje);
 • przychody poszczególnych podmiotów w 2016 r. – równowartość w Euro w przybliżeniu do milionów Euro;
 • rodzaj zawieranych transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi w poszczególnych latach (transakcje zakup, sprzedaży – towarów handlowych, materiałów do produkcji, wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń, nieruchomości, umowy pożyczki, poręczenia, najmu/dzierżawy nieruchomości, świadczenie usług – usługi budowlane, transportowe, informatyczne, itp., z wyszczególnieniem osiągniętej i szacowanej wartości poszczególnych transakcji wyrażonej w Euro w zaokrągleniu do dziesiątek tysięcy EURO.,

W przypadku dokumentacji dla roku 2019 i lat następnych prosimy o podanie następujących danych:

 • listę podmiotów powiązanych, ze wskazaniem charakteru powiązań: kapitałowe (powyżej 25% udziałów), osobowe lub rodzinne (osoby będące członkami zarządów lub rad nadzorczych w kilku podmiotach, lub których najbliżsi członkowie rodziny są członkami rad nadzorczych lub zarządów w podmiotach z którymi dokonywane są transakcje);
 • rodzaj i wartość zawieranych transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi w danym roku (transakcje zakup, sprzedaży – towarów handlowych, materiałów do produkcji, wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń, nieruchomości, umowy pożyczki, poręczenia, najmu/dzierżawy nieruchomości, świadczenie usług – usługi budowlane, transportowe, informatyczne, itp., z wyszczególnieniem osiągniętej i szacowanej wartości poszczególnych transakcji wyrażonej w PLN,przez 

Przekazane przez Państwa dane pozwolą nam na wstępną, szacunkową ocenę ilości dokumentacji podatkowych do sporządzenia oraz wysokości wynagrodzenia Kancelarii za sporządzenie ww. dokumentacji.

Przygotowując dokumentację Kancelaria nie ogranicza się do wyłącznie do regulacji krajowych ale bazuje również na Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych.

Doświadczenie wskazuje iż podatnicy przygotowując dokumentację cen transferowych we własnym zakresie mogą pominąć pewne istotne aspekty formalne takich dokumentacji lub też nie przygotować dokumentacji dla niektórych rodzajów transakcji, co do których nie mają świadomości o konieczności przygotowania takich dokumentacji.

Kancelaria świadczy również usługi w zakresie weryfikacji już sporządzonych dokumentacji podatkowych, co pozawala na zwiększenie bezpieczeństwa podatkowego przedsiębiorców.

Jeżeli będą Państwo zainteresowani ofertą sporządzenia profesjonalnej dokumentacji cen transferowych prosimy o kontakt e-mailowy: biuro@b2btax.pl lub o kontakt z Kancelarią pod nr 603-468-149