Ceny transferowe – szczegółowe obowiązki największych podatników od 2016 r. Od 2016 r. ustawodawca nakłada na największe polskie firmy specjalne obowiązki sprawozdawcze, wiążące się z pełnieniem przez nie dominującej roli w ramach dużych grup kapitałowych. Co powinna zawierać nowa dokumentacja: dokumentację wymaganą od wszystkich podmiotów, których przychody lub koszty przekroczą 20 mln euro (czyli dokumentację…

Ceny transferowe – skala działalności a zakres obowiązków dokumentacyjnych od 2017 r. Przychody lub koszty przekraczają 2mln euro W powyższej kategorii obowiązek dokumentacyjny będzie dotyczył największej liczby podatników zawierających transakcje z podmiotami powiązanymi, z uwagi na relatywnie niewielkie progi. Dokumentację będzie należało przygotować, jeśli łącznie zostaną spełnione dwa warunki: 1) przychody lub koszty podatnika przekroczą…

Zmiany w zakresie cen transferowych w 2016/2017r. 9 października Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, przynoszącą zupełnie nowe regulacje dotyczące dokumentacji podatkowej. Nowelizacja ta jest efektem prac, jakie toczą się w ramach inicjatywy OECD dotyczącej zwalczania erozji podstawy…