Istotne zmiany WNT 2017

Istotne zmiany WNT 2017

Z dniem 1 stycznia 2017 r. obowiązuje nowa regulacja dotycząca zadeklarowania podatku VAT z tytułu WNT. W nowym stanie prawnym podatnik ma trzy miesiące na dokonanie powyższej czynności. W przypadku opóźnienia konieczna będzie zapłata odsetek od zaległości podatkowej oraz ewentualną sankcję podatkową za nierzetelne rozliczenie VAT.

Zmiany WNT 2017 w treści art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. b i pkt 3 ustawy o VAT oraz dodaniu nowego ust. 10i w art. 86 tej ustawy prawo do odliczenia podatku od ww. transakcji będzie uzależnione od obowiązku rozliczenia za miesiąc, w którym powstaje obowiązek podatkowy, podatku należnego od tych transakcji w terminie trzech miesięcy od końca miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu WNT został zawarty w art. 20 ust. 5 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem obowiązek podatkowy w WNT powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem WNT.

Nowa treść art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. b i pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2016.710 t.j.), dalej „ustawa o VAT”, który stanowi, iż Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w:

  • (…)
  • 2 pkt 4 lit. c – powstaje zgodnie z ust. 10, pod warunkiem że podatnik:
    1. otrzyma fakturę dokumentującą dostawę towarów, stanowiącą u niego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy,
    2. uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek, nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy;
  • 2 pkt 4 lit. a. b i d – powstaje zgodnie z ust. 10, pod warunkiem że podatnik uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu tych transakcji w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek, nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów lub usług powstał obowiązek podatkowy.

Na podstawie art. 86 ust. 10g ustawy o VAT w przypadku nieotrzymania w terminie trzech miesięcy faktury dokumentującej dostawę towarów stanowiącą u podatnika WNT jest on obowiązany do odpowiedniego pomniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym upłynął ten termin. Otrzymanie przez podatnika faktury dokumentującej dostawę towarów stanowiącą u niego WNT w terminie późniejszym niż trzymiesięczny upoważnia go do odpowiedniego powiększenia podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym otrzymał tę fakturę.

W terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy Spółką, jako nabywca musi rozliczyć podatek należny. W razie uchybienia temu obowiązkowi  rozliczenie VAT należnego i naliczonego nie będzie mogło być dokonane w deklaracji za ten sam okres.

Wskazuje na to dodany przepis art. 10i ustawy o VAT, który stanowi, że: W przypadku uwzględnienia przez podatnika kwoty podatku należnego w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek, w terminie późniejszym niż określony w ust. 10b pkt 2 lit. b i pkt 3, podatnik może odpowiednio zwiększyć kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w odniesieniu do którego nie upłynął jeszcze termin do złożenia deklaracji podatkowej.

Nowe zasady rozliczeń stosuje się do rozliczeń od stycznia i I kwartału 2017 r. A zatem w przypadku rozliczenia VAT należnego od WNT w terminie późniejszym niż wskazany w art. 86 ust. 10i ustawy o VAT dotyczącego nabycia, dla którego obowiązek podatkowy powstał przed 2017 r., zastosowanie będą mieć przepisy obowiązujące do końca 2016 r.(art. 9 ustawy zmieniającej z 1 grudnia 2016 (Dz. U. z 2016 r., poz. 2024). W takiej sytuacji VAT należny i naliczony będzie więc mógł być rozliczony za ten sam okres rozliczeniowy.

Podsumowując:

Nowelizacja wprowadza dodatkowy obowiązek na Podatników dotyczący przestrzegania konkretnego terminu, w jakim podatnik zachowuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych przez podatnika towarów powstał obowiązek podatkowy.

Jeśli termin, o którym mowa w art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. b i pkt 3 ustawy VAT nie zostanie zachowany, znajdzie zastosowanie art. 86 ust. 10i ustawy VAT. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli podatnik nie uwzględnił kwoty podatku należnego we właściwej deklaracji VAT, w terminie wskazanym w art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. b i pkt 3 ustawy VAT, to może ująć kwotę podatku naliczonego, wynikającego z tej transakcji w rozliczeniu za okres, w odniesieniu do którego nie upłynął jeszcze termin na złożenie deklaracji podatkowej, czyli na bieżąco.

Dodatkowo należy zauważyć, iż na skutek wstecznego ujęcia kwoty podatku należnego, przy jednoczesnym ujęciu podatku naliczonego wynikającego z tej samej transakcji na bieżąco, powstanie zaległość podatkowa w rozliczeniu za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy. Odsetki z tytułu tej zaległości będą liczone od pierwszego dnia po terminie zapłaty zobowiązania za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu transakcji WNT do dnia wpłaty zobowiązania podatkowego za miesiąc, w którym złożono korektę.

Michał Sojka

Konsultant B2B TAX

email: biuro@b2btax.pl