Gminy nie będą obowiązane spełniać żadnych obowiązków akcyzowych w związku z koniecznością zapewnieniem jej mieszkańcom węgla Zgodnie z art. 5 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe – do gminy oraz podmiotów, o których mowa w ust. 5 pkt 1, 3 i 4,…

  Nowe zasady sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych od 2019 r.   W przypadku transakcji zawieranych od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe przepisy regulujące zasady sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych. Zmiany te dotyczą określenia podmiotów zobowiązanych do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, rodzajów transakcji, jakie podlegają obowiązkowi dokumentacyjnemu. Znowelizowane przepisy ustaw podatkowych nakładają na…

Dnia 26 czerwca 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok sygn. I FSK 219/18  w przedmiocie cech konstrukcyjnych systemu VAT pozwalających na określenie proporcji odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do konkretnego rodzaju działalności wykonywanej przez Gminę. Sąd w wyroku wyraził stanowisko, iż metoda wyliczenia prewspółczynnika powinna zapewnić neutralność w odniesieniu do konkretnego rodzaju działalności wykonywanej…

W dniu 12 marca 2017 r. przekazano do podpisu projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej – w związku z przedmiotowym rozporządzeniem podatnicy mogą sporządzać dokumentacje, składać oświadczenia i załączniki do deklaracji CIT/ST do 30 września 2018 r. za rok 2017. Tekst rozporządzenia: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z…

                     Kancelaria świadczy na rzecz JST usługi doradcze w zakresie zastępstwa procesowego przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi w sprawach związanych z rozliczeniami podatku od towarów i usług Gminy, obejmujące m.in. ocenę zasadności wszczęcia postępowania podatkowego lub sądowo – administracyjnego; przygotowanie korekt deklaracji VAT oraz wniosków o stwierdzenie nadpłaty…

Planowane na 2018 rok zmiany w ustawach traktujących o poszczególnych podatkach trudno uznać za korzystne dla podatników. Jedną z nich jest idea minimalnego podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych. Takie rozwiązanie -a właściwie typ podatku – będzie stanowić pewne novum na gruncie polskiego systemu podatkowego. O ile jego wysokość w obecnie projektowanym kształcie nie przeraża, to…

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania dofinansowania ze środków europejskich na realizację gminnych projektów rozwoju infrastruktury odnawialnych źródeł energii.                                                 Rosnąca świadomość zagrożeń ekologicznych wśród włodarzy gminnych jednostek samorządu terytorialnego wiąże się z poszukiwaniem alternatywnych, również tańszych form pozyskiwania energii. W odpowiedzi na globalne zagrożenia dla środowiska przepisy unijne nakazują zwiększanie udziału odnawialnych…

Ostatnie miesiące przynoszą wiele projektowanych rozwiązań, które mają pomóc zwalczać nieuczciwe praktyki wśród przedsiębiorców. Taktyka stosowana przez Ministerstwo Finansów póki co przynosi ewidentne skutki – uszczelnienie pozwala uzyskiwać kolejne miliardy złotych z podatku VAT, które dotychczas niejako przeciekały przez państwowe sito. Radykalizacja działań w zwalczaniu wyłudzeń ma różnorodną postać. Pewne pomysły mogą budzić spore kontrowersje…

Wniosek o interpretację indywidualną bardzo często stanowi najlepszą możliwą broń podatnika. Może on jasno sformułować swoje wątpliwości, wskazać sposób, w jaki należałoby – korzystnie dla niego – je rozwiać, a także dysponuje pewnością tego, że skoro organ przychylił się do jego stanowiska, to w takim wypadku swobodnie skorzysta bez negatywnych dla siebie konsekwencji z danej…

Dotychczas umowy menadżerskie uchodziły za dosyć korzystne rozwiązanie z różnych powodów. Były one w niektórych branżach preferowane, a dzięki osiąganym przez nie rezultatom nie stanowiły one rzadkości. Nadchodzą jednak zmiany w zakresie przepisów o CIT i PIT, które doprowadzą do odczuwalnego zmniejszenia ich opłacalności, a przynajmniej pod najbardziej nas interesującym kątem podatkowym.                 Wpierw jednak…

Page 1 of 51 2 3 5