W dniu 12 marca 2017 r. przekazano do podpisu projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej – w związku z przedmiotowym rozporządzeniem podatnicy mogą sporządzać dokumentacje, składać oświadczenia i załączniki do deklaracji CIT/ST do 30 września 2018 r. za rok 2017.

Tekst rozporządzenia:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia                           2018 r.

w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej

Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.)) zarządza się, co następuje:

  • 1.Przedłuża się do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego terminy:

1)     sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200, z 2017 r. poz. 2494 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 317 i 398) oraz art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2343, 2175, 2201 i 2369 oraz z 2018 r. poz. 317 i 398);

2)     złożenia urzędowi skarbowemu oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 9a ust. 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych;

3)     dołączenia do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczonego sprawozdania, o którym mowa w art. 45 ust. 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

  • 2.Przedłużenie, o którym mowa w § 1:

1)     pkt 1, w zakresie informacji wymienionych w:

a)         art. 25a ust. 2b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 9a ust. 2b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, stosuje do podatników, o których mowa w art. 25a ust. 1, 1b, 5a i 5b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 9a ust. 1, 1b, 5a i 5b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,

b) 25a ust. 2d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 9a ust. 2d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, stosuje się do podatników, o których mowa w tych przepisach;

2)     pkt 2, stosuje się do podatników, o których mowa w art. 25a ust. 1, 1b, 5a i 5b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 9a ust. 1, 1b, 5a i 5b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych;

3)     pkt 3, stosuje się do podatników, o których mowa w art. 45 ust. 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

3.Przedłużenie, o którym mowa w § 1, stosuje się do terminów upływających w 2018  r. lub 2019

4.Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER FINANSÓW

Projekt rozporządzenia znajdziesz tutaj